مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد IJAE-v6n1p41-fa-1

آنالیز اهمی ت متغیرها یکی از اساسیترین مشکلاتی که محققین بـا آن روبـرو هسـتند وجود همخطی بی ن متغیرهای مستقل میباشد. بهمنظور بررسـ ی همخطی یا همراستایی بین متغیـر هـای مسـتقل از عامـل تـورمواریانس (VIF) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان IJAE-v6n1p41-fa-001-1

آنالیز اهمی ت متغیرها یکی از اساسیترین مشکلاتی که محققین بـا آن روبـرو هسـتند وجود همخطی بی ن متغیرهای مستقل میباشد. بهمنظور بررسـ ی همخطی یا همراستایی بین متغیـر هـای مسـتقل از عامـل تـورمواریانس (VIF) Read more…

By 92, ago