P-Value t حفاظت شده (30=n) هرهبرداری شده (35=n) ب قطر برابر سینه بزرگتر از cm60
(%) % E Sx x (%) % E Sx x 0/03 * 3/76 78/6 9/7 19/0 73/3 97/2 8/7 13/2 52/2 درختان سالم
146281445661

درختان پوسیده 1/1 5/0 6/15 0/2 5/4 9/1 5/15 8/4 38/14 ** 00/0 خشکهدار سرپا 4/0 1/0 6/8 8/0 5/15 9/3 3/9 6/16 71/14 ** 00/0 مجموع 7/53 – – 100 3/93 – – 100 – –
* معنیدار در سطح 95 درصد، ** معنیدار در سطح 99 درصد، n: تعداد پلات، x: میانگین، Sx: انحراف معیار، E %: درصد خطای آماربرداری و
(%): درصد حضور

گونه راش در هر دو پارسل بیشترین فراوانی درختان سـالمرا داشت بهطوریکه در پارسل بهرهبرداری شده 2/61 درصـد ودر پارسل حفاظت شده 9/26 درصد از درختان سالم متعلـق بـهاین گونه بودند (شکل 3). همچنـین گونـه ممـرز پـس از راشفراوانی زیادی در هر دو پارسل داشت (6/22 درصد در پارسـلبهرهبـرداری شـده و 4/25 درصـد در پارسـل حفاظـت شـده).گونههای پلت، شیردار و توسکا در پارسـل بهـرهبـرداری شـدهبهترتیب دارای فراوانی 5/8، 8/5 و 9/1 درصـد، امـا در پارسـلحفاظت شده بهترتیب دارای فراوانی 3/14، 5/12 و 7/8 درصـدبودنـد. درختـان گونـههـای نمـدار، بلـوط و ملـج در پارسـل بهرهبرداری شده مشاهده نشد، در صورتیکه در پارسل حفاظت شـده بـهترتیـب دارای فراوانـی 3/4، 6/6 و 3/1 درصـد بودنـد (شکل3). طبق نتایج آزمون خی دو فراوانـی گونـههـای مختلـفدرختان سالم در دو پارسل اختلاف معنیداری داشتند (001/0 <p
.(x2 = 33/34 ،
نتایج آزمـونt نمونـه هـای مسـتقل نشـان داد کـه فراوانـیدرختان راش در پارسل بهرهبرداری شده (32 اصـله در هکتـار)بیشـتر از پارسـل حفاظـت شـده (20 اصـله در هکتـار) اسـت (026/0< t = 2/19; P). همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که نسبت (درصـد فراوانـی) راش بـه کـل گونـههـا در پارسـلبهرهبرداری شده (2/61 درصد) بیشتر از پارسل حفاظـت شـده(9/26 درصــد) اســت (001/0 < x2 = 23/46 ، p). فراوانــی درختان ممرز در پارسل حفاظت شده (6/18 اصـله در هکتـار)
جدول 2. حجم (متر مکعب در هکتار) درختان (سالم، پوسیده و خشکهدار) در پارسلهای بهرهبرداری شده
و حفاظت شده در جنگل ناو اسالم

P-Value t حفاظت شده (30=n) بهرهبرداری شده (35=n) قطر برابر سینه بزرگتر از cm60
(%) % E Sx x (%) % E Sx x 0/02 * 3/95 88/2 9/5 64/4 253/3 98/2 9/6 48/8 174/4 درختان سالم
-780512218

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

درختان پوسیده 3/2 8/0 1/11 3/1 5/7 1/2 3/10 6/2 88/11 ** 00/0 خشکهدار سرپا 8/0 2/0 6/8 5/0 5/26 9/9 1/10 8/13 17/13 ** 00/0 مجموع 5/177 – – 100 3/287 – – 100 – –
* معنیدار در سطح 95 درصد، ** معنیدار در سطح 99 درصد، n: تعداد پلات، x: میانگین، Sx: انحراف معیار، E % : درصد خطای آماربرداری و

(%): درصد حضور


دیدگاهتان را بنویسید