بر ای ن اساس کلاسههای یک (2/0 – 0) و دو (4/0 – 2/0) بهعنوان مناطقی دارای کمترین احتمال وقوع و کلاسههای سـه،چهار و پنج با احتمال توزیع 4/0 تـا 1 بـه عنـوان منـاطق دارا ی بیشترین احتمال وقوع حمله گرگ شناسایی شـدند (شـکل 2). نتایج نشان داد 11 درصد از سطح استان اردبیل دارای بی شـترین احتمال حمله گرگ میباشد (جدول 2). تمام نقاط گزارش شده از حمله گرگ به انسان در محدوده محلهایی میباشـد کـه بـهتناوب حملات گرگ به دامها گزارش شده اند بهعبارت بهتر این نقاط با یکدیگر کاملاً همپوشانی مکانی دارند. در واقع میتـو ان اذعان داشت عامل جذب گرگ به سکونتگاههای دائمی حضـوردامها بوده است. تمامی حملات ثبت شـده براسـاس مسـتنداتثبت شده و بررسیهای صورت گرفته در اواخر پاییز تـا اواخـرزمستان اتفاق افتاده است. در مقایسه با نقاط اسـکان موقـت درچادرها توسط عشای ر یا دامداران، بی شـترین حمـلات در حومـهسکونتگاههای با تراکم بالاتر همانند روستاها و مناطق شهری به ثبت رسیده است.

شکل 1. نقاط ثبت شده از حملات گرگ در استان به دام و انسان در بازه زمانی 1392-1382

شکل 2. نقشههای احتمال حمله به دام و انسان توسط گرگ در استان اردبیل
جدول 2. مساحت و درصد احتمال حمله گرگ در استان اردبیل به تفکیک طبقههای احتمال وقوع کلاسه حمله گرگ به انسان حمله گرگ به دام
261366-249623

احتمال مساحت (2Km) نسبت از کل استان (%) مساحت (2Km) نسبت از کل استان (%)
53/23 9555/898 52/7 9461/6 0 – 0/2
35/77 6422/241 18/5 3319/4 0/2 – 0/4

6
/
0

4
/
0

2361

2
/
13

606
/
1540

58
/
8

8
/
0

6
/
0

8
/
2260

6
/
12

79
/
393

19
/

2

1

8
/
0

1
/
548

1
/
3

465
/
40

23
/
0

6

/

0

4

/

0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید